Aktuellt

Tillbaka

Pressmeddelande 12.10.2017

Ab Bodgärdet Oy är i frivillig skuldsanering sedan 1.11.2008. I enlighet med skuldsaneringsprogrammet har ägaren Staden Jakobstad understött bolaget i skuldsaneringsprocessen. Bodgärdet har inte klarat av att följa skuldsaneringsprogrammet. Den huvudsakliga orsaken till bolagets ekonomiska svårigheter är den höga skuldsättningsgraden, den årligen försämrade beläggningen och stora renoveringsbehov.

På grund av Ab Bodgärdet Oy:s ytterst ansträngda ekonomi har bolaget ansökt om rivningslov och rivningsbidrag från ARA samt rivningsackord från Statskontoret för Sockenvägen 5. Många lägenheter står tomma i Bodgärdet och den låga beläggningen har blivit bestående. En rivning av Sockenvägen 5 är nödvändig för att nå god beläggning på Sockenvägen 3, där lägenheterna är i bättre skick.

Efter att resultatet av markundersökningarna på BI-fastighetens påvisade att BI-tomten inte lämpar sig för daghemsverksamhet, har tomten på Sockenvägen 5 lyfts fram som en alternativ placering för daghemsbygge.

Ifall de ekonomiska saneringsåtgärderna kan förverkligas och Ab Bodgärdet Oy avvecklas enligt plan är Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, enligt styrelsens principbeslut, beredd att överta byggnader på och arrendekontrakt för Sockenvägen 3 och tomten på Sockenvägen 5 av staden Jakobstad och på Sockenvägen 5 planera och uppföra en daghemsbyggnad som hyrs till staden Jakobstad.

För att förbereda möjligheterna att uppföra en daghemsbyggnad på Sockenvägen 5 har Fastighets Ab Ebba inlett arbetet för uppgörande av grundmaterial till planeringen av daghemsbyggnaden. Processen med en detaljplaneändring, som krävs för detta, kommer att inledas och bekostas av Fastighets Ab Ebba. Planen kommer även att omfatta ändringar i trafikarrangemangen i korsningen Pedersesplanaden – Västerleden för att underlätta trafikströmmarna till ett eventuellt daghem på tomten

Tilläggsuppgifter: Åsa Björkman, VD Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, 0447766225, asa.bjorkman@jakobstad.fi

Owe Sjölund, ordförande Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, 0400666202, owe.sjolund@sweco.fi