Information om bostadsansökan och val av hyrestagare

Tillbaka

1. Bostadsansökan

Alla sökande får inte bostad. På grund av den stora mängden ansökningar kan vi tyvärr inte erbjuda bostad åt alla sökande. Att få bostad kan ta tid.

Ansökan är i kraft 6 månader. Därefter är det på sökandes eget ansvar att göra en ny ansökan om man fortsättningsvis önskar ansöka om bostad från Ebba. Ifall sökande avvisar bostadserbjudandet avslutas även bostadsansökan. Ifall den sökande vill fortsätta sin bostadsansökan måste den sökande själv lämna in en ny ansökan.

2. Kontakten mellan den sökande och Ebba

En myndig bostadssökande sköter sina egna ärenden. Ebbas personal diskuterar inte den sökandes ärenden med tredje part utan en skriftlig fullmakt.

Den sökande tilldelas en kontaktperson från Ebba. Sökande kan inte påskynda ansökningsprocessen genom att vara i kontakt med hyresförmedlare eller disponent.

Uppgifterna på hemsidan uppdateras regelbundet men ändringarna ses inte i realtid.

3. Faktorer som påverkar val av hyrestagare och bostad

Alla myndiga sökandes kreditupplysningar kontrolleras i Suomen Asiakastieto Ab:s kreditupplysningsregister innan hyresavtal erbjuds.
Den sökandes uppvisade inkomster tas i beaktande vid valet av bostad och den sökande erbjuds en passande bostad enligt inkomstnivå.

Detta görs för att förebygga ekonomirelaterade hyresproblem. De sökandes önskemål tas i beaktande men kan inte alltid uppfyllas. Enpersonshushåll erbjuds bostäder med 1–2 rum, tvåpersonershushåll erbjuds bostäder med 2–3 rum, hushåll med 3 eller fler personer erbjuds bostäder med 2–4 rum. Ett ofött barn räknas in i hushållets storlek.

En övergripande helhetssyn tas i beaktande i bostadsvalsprocessen. När Ebba väljer hyresgäster försöker man få till en mångsidig invånarstruktur i bostadshuset samtidigt som man vill bevara den sociala hållbarheten i bostadsområdet.

3.1. Skulder och betalningsstörningar

Hyresskulder och andra skulder kopplade till boendesituationen kan utgöra ett hinder för hyresavtal. Ett nytt hyresavtal kan inte uppgöras ifall den sökande har tidigare skulder eller obetalda hyror till Ebba. Dessa skulder måste betalas innan den sökande har möjlighet att hyra en bostad via Ebba.

Ebba avslår inte per automatik en bostadsansökan på grund av betalningsstörningar, men dessa tas i beaktande vid erbjudande av hyresavtal. Risken som betalningsstörningarna medför kan leda till ett behov av garantihyra, borgenär eller ett tidsbundet hyresavtal.

3.2. Tidigare ofog och vräkningar

Valet av hyrestagare påverkas av tidigare vräkningar eller uppsägningar på grund av upprepade störningar av grannarna eller förstörelse av en bostad som föranlett dyra reparationer. I de fall där bostad beviljas trots tidigare vräkningar ingås endast tidsbundna hyresavtal. Ett tidsbundet hyresavtal följs upp kontinuerligt. Avtalet kan inte fortsätta ifall nya störningar förekommer. Ebbas styrelse avgör ifall det är aktuellt att avvika från nämnda riktlinjer.

3.3. Användning av rusmedel

Aktiv användning av rusmedel, uppenbar berusning eller osakligt beteende vid kontakt med Ebba påverkar bostadsbeslutet negativt.

4. Beslut och besvär

Val av hyrestagare sker under gemensamma veckomöten. Mötena hålls i regel en gång i veckan. De beslut som fattas under veckomötet är slutgiltiga. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Ab förbehåller sig rätten att fritt välja hyrestagare. Klagomål med valet av hyrestagare kan framföras till Ebbas ledning. Behandlingstiden är 3–6 månader.

Besvär skickas skriftligen till e-postadress: styrelse@ebbafastigheter.fi eller per post till Köpmansgatan 1, 68600 Jakobstad.

5. Boenderådgiving

Ebba erbjuder frivillig och kostnadsfri boenderådgivning till hyrestagare som upplever svårigheter och utmaningar i samband med boendet.